Den 17. nasjonale Ex-konferansen

Oslo
14.11.23 - 15.11.23

NB: BENYTT EGEN PÅMELDING FOR DIGITAL DELTAKELSE! ( Se Deltakeravgift)

Den 17. nasjonale Ex-konferansen er en viktig møteplass for alle som har befatning med eksplosjonsfarlige områder. Her kan du holde deg oppdatert på det nyeste innen regelverk og standarder.

Ex-konferansen har lange tradisjoner og anses for å bidra til økt sikkerhet i bransjen. Den nasjonale Ex-konferansen arrangeres annethvert år, og arrangørene er NEK og NFEA. Konferansen holdes også i år på Grand Hotel i Oslo sentrum.

Den 17. nasjonale Ex-konferansen er en av de viktigste møteplassene for utstyrs- og tjenesteleverandører, myndigheter og sluttbrukere. I tillegg til å få høre mange interessante foredrag kan deltakerne knytte kontakt med påvirkere av regelverket. Mange av deltagerne har stor innflytelse på nasjonalt og internasjonalt regelverk gjennom sine verv i NEK, CEBELEC, IEC, etc.

Den 17. nasjonale Ex-konferansen

Andre NFEA-arrangementer finner du her!

Program (med forbehold om endringer)

 • 09:00

  Registrering

 • 09:30

  Velkommen

  Leif T. Aanensen | Direktør | NEK

 • 09:45

  Arbeidstilsynet om eksplosjonsfarlige områder

  Kirsti Solheim presenterer Arbeidstilsynets rolle i å forvalte forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer (brukerforskriften/ FHOSEX) og forskrift om utstyr til bruk til eksplosjonsfarlig område (FUSEX), samt hva Arbeidstilsynet fokuserer på i sitt tilsyns- og forvaltningsarbeid. Videre vil Solheim fortelle om hendelser de to siste årene.

  Kirsti Solheim | Arbeidstilsynet | Nasjonal koordinator for ATEX

 • 10:05

  Petroleumstilsynet om HMS-regelverket, status og signaler

  • HMS-regelverket og henvisninger til anerkjente standarder
  • Prioriteringer og gjennomføring av tilsyn
  • Erfaringer fra revisjoner og granskning av hendelser

  Bård Johnsen | Petroleumstilsynet

 • 10:25

  DSB informerer om forskriftene FEK, FUSEX og FHOSEX

  Frode Kyllingstad | Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
  Trond Liestøl Larsen | Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 • 10:45

  Pause

 • 11:15

  Standardisering og regelverk

  Ingulf Egeland | Leder av NEK/NK 31, nasjonal komite for eksplosjonsfarlige områder

 • 12:15

  Lunsj

 • 13:15

  Siste nytt om revisjon av NEK 420A / EN IEC 60079-14 og -17

  Dag Ivar Roald | Adeptor AS
  Lennart Jardstål | Equinor ASA

 • 14:05

  Erfaringer fra inspeksjoner

  Egil Brekke | Inspectio

 • 14:25

  Myndighetskrav, føringer og forventninger til selskapsinterne Ex-inspeksjoner

  • Anvendelse av anerkjente standarder for Ex-inspeksjoner
  • Forventninger til innretnings-/anleggsspesifikke krav og retningslinjer
  • Erfaringer og læring

  Bård Johnsen | Petroleumstilsynet

 • 14:40

  Pause

 • 15:10

  Arbeidstilsynet presenterer ny veileder til ATEX brukerforskrift

  Arbeidstilsynet presenterer den nye veilederen til ATEX brukerforskriften som ble lansert i mars 2023. Sentralt i innlegget er figuren i brukerforskriftens § 6, som viser helhetstenkingen for risikovurdering, inkludert kartlegging av tennkilder.

  Kirsti Solheim | Arbeidstilsynet | Nasjonal koordinator for ATEX

   

 • 15:25

  Ny veileder: NEK SN VL 420E - Kartlegging og risikovurdering av tennkilder for ikke-elektrisk utstyr

  Arild Røed | Fagsjef for maritime områder i NEK
  Kenneth Narvestad | Fagsjef for eksplosjonsfarlige områder i NEK

 • 15:50

  Erfaring med kartlegging av tennkilder / selskapssystemer / krav

  Lennart Jardstål | Equinor ASA

 • 16:15

  Avslutning dag 1

 • 19:00

  Aperitiff

 • 19:30

  Middag

 • 09:00

  Utfordringer knyttet til utarbeidelse av eksplosjonsverndokument i landbasert industri

  Marthe Hove Bjørnæs | Norsk Energi

 • 09:30

  Portabelt Ex-kommunikasjonsutstyr

  Kjetil Birkedal | ConocoPhillips Norge

 • 10:00

  Områdeklassifisering

  Torkel Arv Haugen | ILF Consulting Engineers Norway AS

 • 10:30

  Pause

 • 11:00

  Jording i maritime installasjoner- ET arbeid med en ny spesifikasjon NEK TS 412

  Jan Sølve Stømer | NEK

 • 11:15

  3D-printing for vedlikehold og reparasjon i EX-områder

  Bjørn Spongsveen | DNV Product Assurance As

 • 11:30

  Lunsj

 • 12:30

  Batterisikkerhet, batterirom og eksplosjonsfare

  Helge Weydahl | Forsvarets forskningsinstitutt

 • 13:00

  Hydrogen

  • Prosesser knyttet til etablering av ny industri som faller under bestemmelsene i Storulykkeforskriften
  • Hvilke instanser som er involvert i godkjenningsprosessen
  • Hva slags dokumentasjonskrav som utbygger må forholde seg til.

  Geirmund Vislie | Aker Horizons

 • 13:30

  Pause

 • 14:00

  Brenselceller

  • Utfordringer og erfaringer med brenselceller, sikkerhet og typegodkjenning.

  John Winterbourne | Ballard Norge AS

 • 14:30

  Erfaringer med ex-installasjoner samt bedriftsintern ex-opplæring

  Ivar Lien | Aibel | EKOM-installatør, medlem av NK31, leder prøvenemnd elektrikerfaget

 • 14:55

  Avslutning

Påmelding

Foredragsholdere

Leif T. Aanensen | Direktør | NEK

Leif T. Aanensen er direktør i NEK som arrangerer den nasjonale Ex konferansen sammen med NFEA

Kirsti Solheim | senioringeniør | Arbeidstilsynet

Kirsti Solheim er Senioringeniør i Arbeidstilsynet og nasjonal koordinator for ATEX.

Hun har bred erfaring i arbeid med ATEX bruker- og produktforskrift, både for støv og gass/damp, innen tilsyn, gransking av hendelser og kursing/rådgiving

Solheim holder to foredrag:
14/10 kl. 09:45: Arbeidstilsynet om eksplosjonsfarlige områder
14/10 kl. 15:10: Arbeidstilsynet presenterer ny veileder til ATEX brukerforskrift

 

Bård Johnsen | sjefsingeniør | Petroleumstilsynet

Bård Johnsen presenterer i sitt første foredrag, 14/11 kl. 10:05:

 • HMS-regelverket og henvisninger til anerkjente standarder
 • Prioriteringer og gjennomføring av tilsyn
 • Erfaringer fra revisjoner og granskning av hendelser

Bård Johnsen presenterer i sitt andre foredrag, 14/11 kl. 14:25:

 • Anvendelse av anerkjente standarder for Ex-inspeksjoner
 • Forventninger til innretnings-/anleggsspesifikke krav og retningslinjer
 • Erfaringer og læring

Bård Johnsen arbeider til daglig med elektro- og automasjonssystemer

Frode Kyllingstad | sjefsingeniør | Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), informerer om bl.a. om forskriftene FEK, FUSEX og FHOSEX. Kyllingstad og Liestøl Larsen vil også informere om tilsyn fra de siste to årene.

Trond Liestøl Larsen | sjefsingeniør | Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), informerer om bl.a. om forskriftene FEK, FUSEX og FHOSEX. Kyllingstad og Liestøl Larsen vil også informere om tilsyn fra de siste to årene.

Ingulf Egeland | Co-Founder/ Head of technology & CTO | Ex-tech Group

Ingulf Egeland er leder av NEK/NK 31 Nasjonal komite for eksplosjonsfarlige områder

Ingulf Egeland presenterer hvordan NK 31 jobber med standardisering. Innlegget kommer inn på Norges rolle i internasjonal standardisering, hvordan standarder blir revidert og hvordan standarder kan påvirkes. Egeland tar også for seg nye standarder, oppdateringer og tolkninger.

Dag Ivar Roald | daglig leder | Adeptor AS

Dag Ivar Roald og Lennart Jardstål er begge medlemmer av NK31 / AG31J og aktive deltagere i IEC sitt arbeid med å revidere sentrale standarder som f.eks. IEC 60079-14 og IEC 60079-17, som er bærebjelkene i NEK420A. Dag Ivar og Lennart gir en oppdatering på de mest interessante endringene som kommer i neste utgave av standardene.

Lennart Jardstål | Leading Eng El | Equinor ASA

Dag Ivar Roald og Lennart Jardstål er begge medlemmer av NK31 / AG31J og aktive deltagere i IEC sitt arbeid med å revidere sentrale standarder som f.eks. IEC 60079-14 og IEC 60079-17, som er bærebjelkene i NEK420A. Dag Ivar og Lennart gir en oppdatering på de mest interessante endringene som kommer i neste utgave av standardene.

 

Arild Røed | Fagsjef for maritime områder | NEK

NEK presenterer veiledninger for bruk av ikke-elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige områder. Veilederen henvender seg til eiere av anlegg og legger vekt på risikovurdering av nyere og eldre ikke-elektrisk utstyr for bruk i eksplosjonsfarlige områder.

Foredragsholdere:

 • Arild Røed, Fagsjef for maritime områder i NEK
 • Kenneth Narvestad, Fagsjef for eksplosjonsfarlige områder

Kenneth Narvestad | Fagsjef for eksplosjonsfarlige områder | NEK

NEK presenterer veiledninger for bruk av ikke-elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige områder. Veilederen henvender seg til eiere av anlegg og legger vekt på risikovurdering av nyere og eldre ikke-elektrisk utstyr for bruk i eksplosjonsfarlige områder.

Foredragsholdere:

 • Arild Røed, Fagsjef for maritime områder i NEK
 • Kenneth Narvestad, Fagsjef for eksplosjonsfarlige områder

Marthe Hove Bjørnæs | seniorrådgiver og avdelingsleder for Industri | Norsk Energi

Norsk Energi har lang erfaring i utarbeidelse av eksplosjonsverndokumenter for ulike virksomheter i Norge. Det er alltid en prosess mellom kunden og Norsk Energi under utarbeidelsen av dokumentet hvor mange forhold må vurderes og dokumenteres og det er problemstillinger som går igjen på tvers av bedrifter og anleggstyper. En av utfordringene kan være å avdekke eksplosjonsegenskapene til stoffene som håndteres, spesielt gjelder dette for støv, og andre utfordringer kan være tennkildekontroll for ikke-elektriske tennkilder og mangel på forståelse av organisatoriske barrierer. Vi presenterer våre observasjoner og læring med utarbeidelse av eksplosjonsverndokument for bedrifter innen ulike segmenter av norsk, landbasert industri.

Marthe Bjørnæs er seniorrådgiver og avdelingsleder for Industri i Norsk Energi. Hun jobber med teknisk sikkerhet for et bredt spekter av kunder som håndterer farlig stoff. I dette arbeidet er eksplosjonsvern, risikovurderinger og beredskapsanalyser en sentral del. Marthe er også kursholder for bedriftsspesifikke ATEX-kurs.

Torkel Arv Haugen | ILF Consulting Engineers Norway AS

Torkel Arv Haugen deler sin erfaring med NEK 420B og hvordan man får en god forståelse av risikovurdering av eksplosjonsfaren og metoden som brukes for å få en riktig soneinndeling. Områdeklassifisering er grunnlaget for sonekart som viser en grafisk inndeling av de eksplosjonsfarlige områdene.

Torkel Arv Haugen, har bred erfaring fra olje- og gassindustrien både on- og offshore innen områdeklassifisering og opprettelse av risikovurdering for eksplosjonsfarlige områder. Torkel jobber til daglig hos ILF Consulting Engineers Norway AS på Stathelle og jobber tett mot prosjekter i Grenlandsregionen.

Jan Sølve Stømer | prosjektleder for maritime områder | NEK

NEK orienterer om arbeidet med en teknisk spesifikasjon med konkrete løsninger for jording i maritime elektriske anlegg, som tilfredsstiller kravene i forskrift om maritime elektriske anlegg (FME).

Helge Weydahl | sjefsforsker | Forsvarets Forskningsintstitutt

Helge Weydahl er sjefsforsker ved FFI og jobber med strømforsyning, batterier og brenselceller. Han leder også Norsk forum for batterisikkerhet som deler kunnskap og erfaringer innen batterisikkerhet.

I dette innlegget forteller Weydahl om batterisikkerhet. Eksplosjonsfaren på grunn av hydrogenutvikling fra blybatterier har vært kjent lenge. Hvilke sikkerhetsutfordringer bringer Li-ion batterier med seg, og hva skyldes de? Weydahl går gjennom utvalgte batterihendelser og viser mekanismene som fører til batteribranner. Faren for eksplosjon i batterirom er en ekstra krevende utfordring. Lærdommer fra tidligere hendelser blir gjennomgått. Weydahl tar også for seg nye batteriteknologier – er disse sikrere enn forløperne?

Geirmund Vislie | Head of Hydrogen and Ammonia Safety | Aker Horizon

Geirmund Vislie fra Aker Horizon arbeider med hydrogen og ammoniakk. Han vil snakke om prosesser knyttet til etablering av ny industri som faller under bestemmelsene i Storulykkeforskriften, hvilke instanser som er involvert i godkjenningsprosessen og hva slags dokumentasjonskrav som utbygger må forholde seg til

John Winterbourne | Country Manager | Ballard Norge AS

John Winterbourne presenterer utfordringer og erfaringer med brenselceller, sikkerhet og typegodkjenning. Ballard utvikler og produserer hydrogen brenselceller og har flere installasjoner i Norge og har bl.a. levert brenselcellene til verdens første hydrogendrevne ferge Norleds MF Hydra.

Ivar Lien | Fagansvarlig installatør L/H, Autorisert EKOM-installatør | Aibel AS

Ivar Lien, Fagansvarlig installatør L/H Aibel, EKOM-installatør, medlem av NK31., leder prøvenemnd elektrikerfaget.

Aibel har i mange år hatt store byggeprosjekter til on- og offshore-industrien og i den senere tid også prosjekter til det grønne skiftet med strøm fra land og omformerstasjoner for vindturbiner til havs. De holder internopplæring innen FSE og Ex. Erfaringer fra dette vil være tema for innlegget.

Praktisk informasjon

Tid

14.11.23 - 15.11.23

Sted

Grand Hotel Oslo by Scandic
Karl Johans gate 31
0159 Oslo

Vis i kart

Deltakeravgift

 • Bedriftsmedlemmer kr. 8 800,-
 • Personlig medlem kr. 8 800,-
 • Ansatte i undervisning/medlem kr. 4 800,-
 • Ansatte i undervisning/ikke medlem kr. 5 800,-
 • Ikke medlem kr. 10 450,-

Medlem i NEK? Skriv «NEK-medlem» i kommentarfeltet ved påmelding! Vi justerer prisen manuelt etter påmelding og avsjekk, så får du bekreftelse når det er utført.


Det er også mulig å delta på konferansen digitalt dersom du ikke har anledning til å bli med i Oslo. Alle som er påmeldt vil få tilgang til opptak av konferansen slik at du kan se det akkurat når det passer deg. EGEN PÅMELDING FOR DIGITAL TILGANG, KLIKK HER!

Priser for digital deltakelse:

 • Bedriftsmedlemmer kr. 7 800,-
 • Personlig medlem kr. 7 800,-
 • Ansatte i undervisning/medlem kr. 3 800,-
 • Ansatte i undervisning/ikke medlem kr. 4 800,-
 • Ikke medlem kr. 9 450,-

Middag

Vi arrangerer konferansemiddag på hotellet. Pris er kr 1195,-. Påmelding er påkrevd!

Overnatting

Deltakere må selv ordne overnatting.
For å booke rom på Grand Hotel kan du KLIKKE HER.
Bookingkode ligger allerede inne. Sjekk likevel at koden er riktig: BNFE131123

Siste frist for booking med denne koden er 16.10.23

Reservasjonen kan endre eller kanselleres frem til kl 18:00 lokal tid 9. novemeber. Betaling gjøres i forbindelse med oppholdet.

Frokostbuffet er inkludert.

Utstilling / logo

Logo i programmet:

 • Bedriftsmedlem kr. 5000,-
 • Ikke medlem kr. 7500,-

Programkomité

Dag Ove Fauskanger | Aker Solutions AS (Komitéleder)
Jan Sølve Stømer | Norsk Elektroteknisk Komité
Kenneth Narvestad | Norsk Elektroteknisk Komité
Ole Petter Sørensen | Trainor Elsikkerhet AS
Bjørn Spongsveen | DNV Product Assurance As
Lennart Jardstål | Equinor ASA
Ingulf Egeland | Ex-tech group/ formann NK 31
Dag Ivar Roald | Adeptor AS
Arild Røed | Norsk Elektroteknisk Komité
Tonje Olsen Benestad | NFEA
Karin Sundsvik | NFEA

Annet

LAST NED NFEA MULTI-EVENT APPEN

I appen finner du deltakerliste, program, sponsorer og etter hvert også PDF-versjon av de foredragene vi får lov til å dele.
Appen heter NFEA og er tilgjengelig i Appstore og Googleplay.
Bruk samme e-post som du brukte til å registrere deg for konferansen for å logge på.

PS: Den samme appen vil også gjelde hvis du deltar på andre NFEA-konferanser.
Liste over deltakere: hver deltaker kan velge å skjule identiteten sin i appen.

Appen for dette arrangementet vil være tilgjengelig ca. 4 uker før arrangementet starter


HER finner du våre vilkår for avbestilling og refusjon.


Neste arrangement: