Lerøys fabrikk på Hitra

Automatisering i havbruksindustrien

Havbruksindustrien i Norge har utviklet seg til å bli en av landets viktigste. Denne næringen skaper verdier med naturgrunnlag fra havet, etablerer arbeidsplasser i distriktene og sørger for store eksportinntekter.

12. juni samles havbruksnæringen på Hitra i Trøndelag for å delta på konferansen «Automatisering i havbruksindustrien» i regi av NFEA.

Eneste av sitt slag

Denne konferansen skiller seg fra mange andre havbrukskonferanser ved at det er teknologi som står i fokus. – Det er en tydelig rød tråd igjennom hele konferansen, og det er teknologi som dekker hele verdikjeden innenfor havbruksnæringen. Det er få, om noen, andre konferanser som har et så sterkt fokus på teknologi og løsninger som denne, sier Lars Wasa Andersen fra ABB AS. Han er med i programkomiteen som har utarbeidet det faglige innholdet i konferansen.

– Konferansen skiller seg også ut ved å foregå «der produsentene er», og dermed også der de teknologiske utfordringene er, supplerer Torill Østingsen fra Siemens AS og leder av programkomiteen. Likevel er hun tydelig på at konferansen er for alle som jobber innen havbruksnæringen. – Den er for hele bransjen: fra oppdrettsselskapene, maskinbyggere, produkt- og systemleverandører til undervisning og forskning.

Bred tematikk

Tema for konferansen er næringens rammebetingelser og myndighetenes strategi for næringen. Hvordan vil den teknologiske utviklingen påvirke næringen og hvordan kan miljøaspektet og bærekraften i næringen ivaretas? En rekke ledende bedrifter og personer fra havbruksnæringen vil drøfte disse spørsmålene i løpet av de to dagene konferansen varer. Avdelingsdirektør Martin Bryde fra Nærings- og fiskeridepartementet holder innledningsforedraget, der han ser nærmere på strategi og rammebetingelser for havbruksnæringen.

– Det overordnede temaet for årets konferanse er hvordan automatisering kan bidra til god utvikling i havbruksnæringen, sier Torill Østingsen. – Vi fokuserer på ny teknologi og erfaringsoverføring fra allerede gjennomførte løsninger. Bærekraft, «grønne» løsninger og fiskehelse er stikkord for programmet, forteller Østingsen.

Mange høydepunkter

Hitra er valgt som sted blant annet fordi konferansen dermed befinner seg midt i produksjonen. Blant annet holder Lerøy til på Hitra, hvor deres nye fabrikk er lokalisert. Lerøy har invitert på besøk, og da vil deltakerne både få se og høre hvordan Lerøy rigger seg for framtiden. – Det er flere høydepunkt på årets konferanse, og bedriftsbesøket til Lerøy er absolutt ett av dem. Det blir veldig spennende. Ellers vil jeg trekke frem erfaringer med nye konsepter og ikke minst ny teknologi for sykdomsbekjempelse som viktige temaer som blir belyst, sier Torill Østingsen.

Relevant for alle

NFEAs konferanser er kjent for å samle deltakere fra alle deler av bransjen, ikke bare leverandører og deres kunder. Det er også tilfelle under «Automatisering i havbruksindustrien», forteller Lars Wasa Andersen. – Konferansen har som mål å tiltrekke seg en balansert blanding av alle aktører som jobber innenfor havbruk. Det vil si forskere og politikere, og selvsagt den store leverandørmassen som tilbyr alt fra maskiner til båter og annet teknisk utstyr som næringen trenger for å produsere bærekraftig og sikkert, mener Wasa Andersen.

– Når vi også får besøk av mange deltakere fra små og mellomstore bedrifter samt fra større aktører i bransjen, skapes det en viktig arena der de rette utfordringene og mulighetene kommer frem og blir diskutert – av en samlet bransje, sier Wasa Andersen. Både han og Torill Østingsen gleder seg til interessante dager på Hitra. – Havbruksnæringen spenner over et vidt tema; fra produksjon av yngel og smolt på land, via selve oppdrettsdelen i havet til slakting og foredling på land. Hele spektret blir ivaretatt i tillegg til at selve konferansen er på Hitra, tett på selve industrien, sier Østingsen.

En møteplass for fagmiljøet

– Faglig påfyll er selvfølgelig stikkordet her, både i form av gode foredrag, men også i form av et utvidet nettverk av forskere, oppdrettere og et bredt spekter av forskjellige leverandører, svarer Lars Wasa Andersen fra ABB AS.

– Konferansen har i løpet av tre år etablert seg som en møteplass der industrien selv, forskningsmiljøene og leverandørene kan utveksle ideer og erfaringer, og der teknologi står på agendaen, forteller direktør Karin Sundsvik i NFEA.

 Automatisering i havbruksindustrien er en teknologikonferanse. Derfor blir det naturlig nok presentasjoner av fremtidsrettede ideer og muligheter i en bransje som er i sterk vekst.

– Det er viktig for hele bransjen at produsentene får anledning til å komme med sine problemstillinger og erfaringer – forhåpentlig vil noen utfordringer finne sin løsning på en møteplass som er så bredt sammensatt som her, avslutter Karin Sundsvik.

Nyheter

St. Olavs Orden til Steinar Sælid

08.09.21

Professor Steinar Sælid er utnevnt til ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Sælid, som ble utnevnt til æresmedlem i NFA i 1993, mottar utmerkelsen for sin innsats innen teknisk kybernetikk.

Les mer

EX-KOMP:2021

12.08.21

LAST NED: Retningslinje for opplæring av personell som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr, eller er i tilknytning med installasjoner i eksplosjonsfarlige omgivelser.

Les mer

Ingen risiko ved påmelding hos oss

26.08.20

Du risikerer ikke tapt deltakeravgift pga korona-situasjonen når du melder deg på våre arrangementer. Dersom arrangementet du har meldt deg på hos oss avlyses grunnet Covid-19, vil ikke deltakeravgiften for den enkelte belastes.

Les mer

NFEA er blitt medlem i IFR

20.08.20

NFEA er etter søknad tatt opp som Industry Association-medlem i den internasjonale robotforeningen International Federation of Robotics, IFR. NFEA blir med det Norges eneste bransjeforeningsmedlem i IFR.

Les mer

Norge trenger økt kompetanse innen robot- og maskinsikkerhet

05.08.20

– Når robotene kommer inn i nye områder, mener jeg at det vil være fundamentalt viktig at vi har en intuitiv formening om hva som er mekanisk farlig eller trygt, sett fra et praktisk «håndverktøyperspektiv», sier James Fox, lærer i Automatisering og Robotikk ved Kuben Videregående skole.

Les mer