KraftCERT AS

https://www.kraftcert.no

KraftCERT er et CERT (Computer Emergency Response Team) som har spesialisert på sikkerhet i industrielle kontrollsystemer, overvåking, rådgivning og hendelseshåndtering.
KraftCERT har nært samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Petroleumstilsynet (Ptil) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). KraftCERT benytter navnet InfraCERT overfor alle sektorer unntatt elkraft.

KraftCERT/InfraCERT bistår per dags dato av selskaper fra bransjene elkraft, petroleum, industri, fjernvarme, vann- og avløp og energigjenvinning.

KraftCERT er et ISAC (Information Sharing and Analysis Center) og et IRT (Incident Response Team) for sin målgruppe, og KraftCERT jobber for god, sikker og effektiv hendelseshåndtering og informasjonsdeling mellom relevante selskaper nasjonalt og internasjonalt.

KraftCERT er sektor-cyberresponsmiljø for kraftsektoren, og ellers består målgruppen av petroleumsselskap, prosessindustri, og vann- og avløpssektoren samt energigjenvinning.

KraftCERT er et uavhengig non-profit selskap, men har varslingsansvar til myndighetene for kraft- og petroleumssektorene i Norge ved alvorlige cyberhendelser. KraftCERT bistår også til den nasjonale trusselvurderingen via innspill til myndighetene.

KraftCERT er del av det norske sektorresponsmiljøet, er medlem av Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST) og er er et sertifisert incident response team i Trusted Introducer.