Nedre Romerike Avløpsselskap IKS

http://nrva.no/

Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV IKS) og Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA IKS) har ansvar for å levere henholdsvis drikkevann av høy kvalitet til eierkommunene, og ta imot avløp, rense og levere det tilbake til naturen.

Felles administrasjon bidrar til kostnadseffektiv drift og god koordinering av virksomhetene. Eierskapet utøves via Representantskapet, og er regulert i selskapsavtalen. Selskapene drives etter selvkost og har ikke som formål å tjene penger.

Nedre Romerike Avløpsselskap IKS

Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA IKS) har som formål å rense avløpsvann fra eierkommunene Lørenskog, Rælingen, Lillestrøm og Nittedal før det slippes ut i Nitelva. Selskapet skal også sørge for betryggende behandling, mellomlagring og sluttdisponering av slam som produseres i renseanlegget. I tillegg har NRA IKS et driftsansvar for kommunale hovedledninger og pumpestasjoner som er direkte knyttet opp til selskapets anlegg. Denne tilleggsvirksomheten reguleres gjennom egne avtaler.

Avløpsvannet tas imot fra eierkommunene, pumpes til renseanlegget på Strømmen, der slam blir skilt ut. Renset avløp slippes ut i Nitelva og renner ut i Øyeren. NRA IKS renser 19,4 millioner kubikk avløpsvann og produserer 19.230 tonn med kalket slam (2018).

Nedre Romerike Vannverk IKS

Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV IKS) har som formål å produsere og levere drikkevann fram til nærmere definerte leveringspunkter i eierkommunene Lørenskog, Rælingen, Lillestrøm, Nittedal og Gjerdrum. Selskapets ansvar omfatter alle anlegg som er nødvendige for å levere vann en gros, herunder også nødvannsanlegg.

Råvannet tas inn fra Glomma ved Sørumsand, renses i vannverket i Hauglifjell og pumpes til eierkommunene. NRV IKS produserer 16.7 millioner kubikkmeter ferdig behandlet drikkevann, og leverer i gjennomsnitt 268 liter vann pr. innbygger pr. døgn (2018).