Norce – Norwegian Research Centre AS

https://www.norceresearch.no/

NORCE er et forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer. Vi leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. Våre løsninger svarer på sentrale samfunnsutfordringer og bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt.

Forskningsselskapet NORCE Norwegian Research Centre AS (NORCE) ble stiftet i juli 2017. Målet er å skape et ledende kraftsentrum for forskning, innovasjon og verdiskaping.

I januar 2018 overtok NORCE eierskapet i Uni Research AS, International Research Institute of Stavanger AS (IRIS), Christian Michelsen Research AS (CMR), Agderforskning AS og Teknova AS, med tilhørende datterselskaper. Virksomheten ble fullintegrert høsten 2018 da de fem instituttene ble fusjonert inn i NORCE. I desember 2018 overtok NORCE eierskapet i Norut Northern Research Institute AS, som ble fusjonert inn i 2019.

Eiernes ambisjoner er at NORCE skal:

  • bidra til omstilling og nyskaping i næringsliv og offentlig sektor
  • styrke forskningsbasert innovasjon og utvikling
  • øke konkurransekraften – nasjonalt og internasjonalt
  • styrke mulighetene for bruk av kompetanse på tvers av fagområder og bransjer
  • styrke sjansene i konkurransen om forskningsmidler fra EU