Oslo Kommune Vann- Og Avløpsetaten

https://www.oslo.kommune.no/etater-foretak-og-ombud/vann-og-avlopsetaten/#gref

Vi i Vann- og avløpsetaten (VAV) forsyner Oslos befolkning med drikkevann og håndterer avløpsvannet. Virksomheten finansieres gjennom vann- og avløpsgebyrer.

Vi har ansvar for drift, vedlikehold og fornyelse av byens renseanlegg, ledningsnett og pumpestasjoner for både drikkevann og avløpsvann.

Andre viktige oppgaver er forvaltning av vannkildeområder, tilsyn med vassdragene i byen, veiledning og informasjon til kunder, abonnenter og samfunnet for øvrig.

Innbyggerne i Oslo kommune forsynes med vann fra to vannbehandlingsanlegg. Det ene ligger på Oset ved Maridalsvannet, mens det andre ligger på Skullerud.

Avløpsvannet renses ved Bekkelaget renseanlegg (BVAS) og Vestfjorden avløpsselskap (VEAS).

Vann og avløp er en egen kategori på Oslo kommunes nettsted.