Oslo Kommune Renovasjons- og Gjenvinningsetaten

https://www.oslo.kommune.no/etater-foretak-og-ombud/renovasjons-og-gjenvinningsetaten/#gref

Renovasjons- og gjenvinningsetaten (REG) har ansvaret for å samle inn og håndtere husholdningsavfall i Oslo. Vi tømmer 115 000 avfallsbeholdere fra nesten 350 000 husholdninger hver uke, og drifter kommunens anlegg for sortering og etterbehandling av avfallet.

Vi henter matavfallet, plastemballasjen og restavfallet som du har sortert i grønne, lilla og vanlige poser. Posene skilles fra hverandre i sorteringsanleggene på Haraldrud og Klemetsrud.

Matavfallet blir til biogass og biogjødsel ved Oslo kommunes anlegg på Romerike. De lilla posene med plastemballasje blir gjort om til råstoff for produksjon av nye plastprodukter.

Restavfallet brennes i energigjenvinningsanleggene på Haraldrud og Klemetsrud. REGs strøm- og fjernvarmeproduksjon bidrar til Oslo kommunes mål om å halvere byens CO2-utslipp innen 2030.

Vi samler inn papp, papir og kartong hjemme hos deg, og glass- og metallemballasje fra over tusen returpunkter i hele byen. Ting du ikke trenger lenger, kan leveres til ombruk på våre mini- og gjenbruksstasjoner. Der kan du også levere hageavfall, farlig avfall og større typer avfall. Hageavfallet blir til førsteklasses jordprodukter. Alt avfall blir materialgjenvunnet, energiutnyttet eller håndtert på en miljøriktig måte.

I Oslo er det obligatorisk for alle å kildesortere og sikre at avfallet du produserer blir tatt hånd om på en god måte. Riktig kildesortering ved kjøkkenbenken og ellers i hverdagen kommer miljøet og byen vår til gode.

REG er underlagt Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, og har cirka 700 ansatte.

Kontakt oss:
Telefon: + 47 23 48 36 50
E-post: postmottak@reg.oslo.kommune.no