NFEA tilbyr bedriftsinterne kurs

NFEA tilbyr kompetansegivende, bedriftsinterne kurs til våre medlemsbedrifter innenfor en rekke viktige områder. Etter avsluttet kurs mottar bedriften en evaluerings- og dokumentasjonsrapport fra NFEA, og kursdeltakerne får tildelt personlig kursbevis.

Send oss gjerne en forespørsel på nfea@nfea.no eller ring oss på telefon 90 90 92 94 – så setter vi opp et tilbud til deres bedrift.


Våre bedriftsinterne kurs:

 

NEK400:2018 – Elektriske lavspenningsinstallasjoner

Målgruppe:
Kurset er egnet for ingeniører, anleggsledere, konstruktører og rådgivere som arbeider med prosjektering, leveranse av anlegg og systemer eller drift av elektriske anlegg i industrien.

Målet med kurset:
Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg viser til NEK400:2018 som en egnet metode til oppfyllelse av myndighetskravene. Derfor er myndighetene representert ved DSB sentrale deltakere i utarbeidelsen av normserien. NEK400:2018 er nettopp lansert i ny utgave og målet med kurset er å få god informasjon om endringene i oppbyggingen av normen og få godt innblikk i de nye delene.

Kursinnholdet:

  • Oppbygging av NEK 400:2018 og forholdet til Forskrift om Elektriske Lavspenningsanlegg (FEL)
  • Gjennomgang og tolkning av sentrale deler i NEK 400:2018
    – Fokus på endringer
    – Nye delnormer i NEK 400:2018
    – Reviderte delnormer i NEK 400:2018
  • Noe om forholdet til Maskindirektivet – forskrift om maskiner, virkeområde og grensesnitt

 

NEK410 – Elektriske installasjoner om bord i skip og fartøyer

Målgruppe:
Kurset er egnet for ingeniører, anleggsledere, konstruktører og rådgivere som arbeider med prosjektering, leveranse av anlegg og systemer eller drift av elektriske anlegg ombord i fartøyer

Mål med kurset:
Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha tilegnet seg en god overordnet forståelse av krav som er beskrevet i FME, og ha en god forståelse av de metoder som er beskrevet i NEK 410 for å oppfylle forskriften sine krav (FME). Dette kurset vil også gi god kunnskap om de krav og utfordringer som i dag ligger til grunn for å oppnå et forsvarlig jordingssystem og EMC for elektriske installasjoner.

Kursinnholdet:

• NEK 410, oppbygging
• NEK 410-1:2008 Design, utstyr, installasjon, verifikasjon og test
• NEK 410-2:2010: Valg og installasjon
• NEK 410-2:2010: IEC 60533

 

NEK420 – Elektriske installasjoner i Ex-områder

Målgruppe:
ATEX-direktivet stiller krav til personell som arbeider med prosjektering, drift, vedlikehold og salg av utstyr for anvendelse innenfor Ex-områder. Målgruppen for kurset er fagpersoner som arbeider på offshoreinstallasjoner, på terminaler, i skip, i deponier og industrianlegg med Ex-områder. Kurset egner seg også for HMS-personell som kommer i befatning med slike anlegg.

Mål med kurset:
Etter avsluttet kurs skal deltakeren ha god oversikt over:
– Krav til prosjektering, drift og vedlikehold av elektriske og tilhørende mekanisk utstyr
– Sertifiserte beskyttelsesmetoder for elektrisk og mekanisk utstyr
– Utforming av anlegg for instrumentering i Ex-områder
– Arbeidsrutiner og ansvarsforhold ved daglig drift av anleggene

Kursinnholdet:
Kurset gjennomgår de viktigste deler av normene NEK420A:2016 Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og NEK420B:2017 Klassifisering av eksplosjonsfarlige områder. For dette kurset finnes det også et kurskompendium med praktiske eksempler og en hensiktsmessig Ex-guide. Kurset bygger på praksis fra arbeidet i NFEAs utvalg om Elektriske Anlegg i Ex-områder og industrielle erfaringer fra NFEAs nasjonale Ex-konferanser. Dokumentene kan benyttes som gode oppslagsverk

 

SCD – Moderne Dokumentasjonsstandard for Automatiseringsanlegg og praktisk dokumentasjon av prosesstyringssystemer

Målgruppe:
Fagpersoner i industri- og oljeselskaper, leverandører og konsulenter. Disse kan være ingeniører og fagledere innenfor instrumentering, prosesskontroll, elektro eller mekaniske disipliner. Kurset er godt egnet for kontrollromsoperatører. Kurset er også viktig for fagpersoner som skal utarbeide og vedlikeholde dokumentasjon slik som ingeniører eller teknisk tegnere hos leverandører, i engineering-selskaper eller i driftsorganisasjonene.

Mål med kurset:
Behovene for et slikt kurs skyldes den økte bruken SCD-metodikken i dokumentasjonsarbeidet. Stadig flere anlegg i industrien bruker SCD i sin dokumentasjon og implementering av styringslogikk SAS (sikkerhets- og automatiseringssystemer). Mange moderniseringsprosjekter i industrien har valgt å bruke SCD og dette har medført et stort behov for oppdatering. Oljeselskaper stiller krav til kunnskap om SCD i sine prosjekter og dette kurset skal bidra til å dokumentere denne kunnskapen.

Kursinnholdet:
Det er en Norsok-standard som danner grunnlaget for kurset. Kurset er utarbeidet av representanter for Equinor og Aker Solutions er godt tilpasset industrielle forhold på land eller offshore. SCD-designmetodikken er utviklet i det norske offshoremiljøet for å sikre en uniform implementering og dokumentasjon av styringslogikk. Gjennom gruppearbeid med konkrete oppgaver vil kursdeltakerne få arbeide med relevante praktiske eksempler fra industrien.

 

FSE basert på NEK EN 50110-1. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (fse)

Målgruppe:
Kurset er egnet for alle fagpersoner som elektrikere, automatikere, ingeniører og anleggsledere som arbeider med installasjon, vedlikehold og drift av elektriske anlegg i industrien.

Mål med kurset:
Myndighetene krever systematisk opplæring av fagpersoner som arbeider elektriske anlegg. Dette innebærer behov for regelmessig oppdatering av organisasjonen, rutinene og dokumentert kunnskap for faglært personell i bedriftene. Kurset dekker det årlige behovet for en slik oppdatering og NFEA leverer dokumentasjon til bedriften og personlige kursbevis til deltakerne.

Kursinnholdet:
Kurset kan leveres med hovedvekt på FSE Lavspenning eller FSE Høyspenning og gjennomgår praktisk bruk og NEK FSE Brukerguider for Lavspenning og/eller Høyspenning og er tilpasset arbeid i og drift av industrielle anlegg.

 

SIL-kurs – Safety Integrity Level

Mer info kommer

Nyheter

Se vår nye interaktive brosjyre

09.01.19

Vi har laget en informasjonsbrosjyre for å gi deg et inntrykk av hva NFEA har blitt etter fusjonen mellom NFA og Ifea, og hva foreningen skal være i framtiden: En viktig aktør i en bransje som mer enn noen gang er avhengig av ny kompetanse.

Les mer

Ny medlemskontingent i NFEA i 2019

08.01.19

Etter sammenslåingen av NFA og Ifea til NFEA i 2018 har vi hatt et "overgangsår" for medlemskontingenten, der gamle Ifea-medlemmer har betalt "Ifea-avgift" og gamle NFA-medlemmer har betalt "NFA-avgift". Fra 2019 blir dette samkjørt, og alle medlemmer må forholde seg til den samme modellen for beregning av avgift.

Les mer

Fikk ekstra drahjelp med NFA Prisen

07.01.19

NFA prisen 2015 var en viktig anerkjennelse for Lær Kidsa Koding. Det var en stor heder til alle frivillige i Lær Kidsa Koding, og handlingen ble et viktig symbol på hvordan foreningene i næringslivet og de frivillige organisasjonene kan bidra sammen for å sikre fremtiden.

Les mer

Levetidsstrategier for automatiseringsanlegg

06.11.18

Oppgradering og utskifting av automatiserings- anlegg er en stadig hodepine for produksjons- bedrifter. Ettersom den teknologiske utviklingen går stadig raskere, blir det vanskeligere å være sikker på at beslutninger knyttet til levetiden på automatiseringsanlegg er riktige og varige.

Les mer