NFEA tilbyr bedriftsinterne kurs

NFEA tilbyr kompetansegivende, bedriftsinterne kurs til våre medlemsbedrifter innenfor en rekke viktige områder. Etter avsluttet kurs mottar bedriften en evaluerings- og dokumentasjonsrapport fra NFEA, og kursdeltakerne får tildelt personlig kursbevis.

Send oss gjerne en forespørsel på nfea@nfea.no eller ring oss på telefon 90 90 92 94 – så setter vi opp et tilbud til deres bedrift.


Våre bedriftsinterne kurs:

 

SIL-kurs – (Del 1 og Del 2) Safety Integrity Level 

Retningslinjer for bruk av sikkerhetsstandarden

SIL GL del 1 er et generelt innledningskurs med varighet på 2 dager. SIL GL del 2 er et fordypningskurs , med varighet på 3 dager, hvor man etter bestått eksamen får 3 studiepoeng fra NTNU.

Kursene er for personer som arbeider med drift, vedlikehold, modifikasjon og krav/spesifikasjon av sikkerhetskritiske systemer i olje/gass industrien og i landbasert industri. Kurset er rettet mot sikkerhetsstandardene IEC 61508 og IEC 61511 og dekker teknisk sikkerhet generelt.  Den ny-reviderte retningslinjen ”070 Guidelines for the Application of IEC 61508 and IEC 61511 in the petroleum activities on the continental shelf ” vil bli brukt i undervisningen.

Retningslinjen “Application of IEC 61508 and IEC 61511 in the Norwegian Petroleum Industry” som er ment som en hjelp for å tilpasse og forenkle anvendelsen av disse standardene, vil bli brukt i undervisningen. I IEC 61508/11 stilles det blant annet krav til kompetanse hos de som jobber med systemene i hele livsløpet. Kursserien til NFEA tar sikte på å bidra til å høyne denne kompetansen hos alle som arbeider med sikkerhetskritiske systemer.

På kursene vil det bli utstrakt bruk av gruppearbeid hvor en får prøve seg på relevante praktiske eksempler, både ved å sette SIL krav og å bestemme hvilke krav en må sette til den tekniske løsningen.

Målgruppen er ansatte hos leverandører, brukere, oljeselskaper, landbasert industri, myndigheter, engineering og konsulenter.

Kursholder: Tor Onshus

 

SCD – Moderne Dokumentasjonsstandard for Automatiseringsanlegg og praktisk dokumentasjon av prosesstyringssystemer

Målgruppe:
Fagpersoner i industri- og oljeselskaper, leverandører og konsulenter. Disse kan være ingeniører og fagledere innenfor instrumentering, prosesskontroll, elektro eller mekaniske disipliner. Kurset er godt egnet for kontrollromsoperatører. Kurset er også viktig for fagpersoner som skal utarbeide og vedlikeholde dokumentasjon slik som ingeniører eller teknisk tegnere hos leverandører, i engineering-selskaper eller i driftsorganisasjonene.

Mål med kurset:
Behovene for et slikt kurs skyldes den økte bruken SCD-metodikken i dokumentasjonsarbeidet. Stadig flere anlegg i industrien bruker SCD i sin dokumentasjon og implementering av styringslogikk SAS (sikkerhets- og automatiseringssystemer). Mange moderniseringsprosjekter i industrien har valgt å bruke SCD og dette har medført et stort behov for oppdatering. Oljeselskaper stiller krav til kunnskap om SCD i sine prosjekter og dette kurset skal bidra til å dokumentere denne kunnskapen.

Kursinnholdet:
Det er NORSOK-standarden I-005 som danner grunnlaget for kurset. Hos www.standard.no finner man også standarden NEK IEC PAS 63131:2017 System Control Diagram. Det sentrale innholdet i denne blir gjennomgått i kurset. Hensikten med IEC PAS (Public Available Spesifications) er å stimulere til å ta i bruk akseptert industriell praksis på viktige områder. Kurset er utarbeidet av representanter for Equinor, Aker Solutions og andre store industriselskaper og er godt tilpasset industrielle forhold på land eller offshore. SCD-designmetodikken er utviklet i det norske offshoremiljøet for å sikre en uniform implementering og dokumentasjon av styringslogikk. Gjennom gruppearbeid med konkrete oppgaver vil kursdeltakerne få arbeide med relevante praktiske eksempler fra industrien.

Kursholder: Erik Krogh-Larsen

 

Reguleringsteknikk – PID og MPC

Mål: Deltakerne skal få solide, anvendbare kunnskaper om PID-regulering og en introduksjon til modell-prediktiv regulering (MPC).

Målgruppe: Personell som arbeider med automatisering innen ulike typer industri – prosess, bygg, VA, mekanisk, o.a. Kurset kan legges opp som begynnerkurs eller som kurs for oppfriskning og faglig påfyll for personell med erfaring innen reguleringsteknikk.

Innhold: Kursinnholdet kan tilpasses den enkelte bedrift, men i utgangspunktet omfatter kurset følgende: Prinsippet for tilbakekoplet regulering. Prosessdynamikk. PID-algoritmen med praktiske tilpasninger. Optimalisering av PID-innstilingen med eksperimentelle metoder og med (enkle) modeller. Kaskaderegulering. Foroverkopling. Stabilitetsproblemer – årsaker og botemidler. MPC – et alternativ eller supplement til konvensjonell regulering.

Kursopplegg: Korte forelesninger med Powerpoint. Deltakerne kjører interaktive sanntids simuleringer på sine egne PC’er (Windows). Kursopplegget er utviklet over mange år.

Kursholder: Finn Aakre Haugen, TechTeach

 

NEK400:2018 – Elektriske lavspenningsinstallasjoner

Målgruppe:
Kurset er egnet for ingeniører, anleggsledere, konstruktører og rådgivere som arbeider med prosjektering, leveranse av anlegg og systemer eller drift av elektriske anlegg i industrien.

Målet med kurset:
Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg viser til NEK400:2018 som en egnet metode til oppfyllelse av myndighetskravene. Derfor er myndighetene representert ved DSB sentrale deltakere i utarbeidelsen av normserien. NEK400:2018 er nettopp lansert i ny utgave og målet med kurset er å få god informasjon om endringene i oppbyggingen av normen og få godt innblikk i de nye delene.

Kursinnholdet:

  • Oppbygging av NEK 400:2018 og forholdet til Forskrift om Elektriske Lavspenningsanlegg (FEL)
  • Gjennomgang og tolkning av sentrale deler i NEK 400:2018
    – Fokus på endringer
    – Nye delnormer i NEK 400:2018
    – Reviderte delnormer i NEK 400:2018
  • Noe om forholdet til Maskindirektivet – forskrift om maskiner, virkeområde og grensesnitt

 

NEK410 – Elektriske installasjoner om bord i skip og fartøyer

Målgruppe:
Kurset er egnet for ingeniører, anleggsledere, konstruktører og rådgivere som arbeider med prosjektering, leveranse av anlegg og systemer eller drift av elektriske anlegg ombord i fartøyer

Mål med kurset:
Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha tilegnet seg en god overordnet forståelse av krav som er beskrevet i FME, og ha en god forståelse av de metoder som er beskrevet i NEK 410 for å oppfylle forskriften sine krav (FME). Dette kurset vil også gi god kunnskap om de krav og utfordringer som i dag ligger til grunn for å oppnå et forsvarlig jordingssystem og EMC for elektriske installasjoner.

Kursinnholdet:

• NEK 410, oppbygging
• NEK 410-1:2008 Design, utstyr, installasjon, verifikasjon og test
• NEK 410-2:2010: Valg og installasjon
• NEK 410-2:2010: IEC 60533

 

NEK420 – Elektriske installasjoner i Ex-områder

Målgruppe:
ATEX-direktivet stiller krav til personell som arbeider med prosjektering, drift, vedlikehold og salg av utstyr for anvendelse innenfor Ex-områder. Målgruppen for kurset er fagpersoner som arbeider på offshoreinstallasjoner, på terminaler, i skip, i deponier og industrianlegg med Ex-områder. Kurset egner seg også for HMS-personell som kommer i befatning med slike anlegg.

Mål med kurset:
Etter avsluttet kurs skal deltakeren ha god oversikt over:
– Krav til prosjektering, drift og vedlikehold av elektriske og tilhørende mekanisk utstyr
– Sertifiserte beskyttelsesmetoder for elektrisk og mekanisk utstyr
– Utforming av anlegg for instrumentering i Ex-områder
– Arbeidsrutiner og ansvarsforhold ved daglig drift av anleggene

Kursinnholdet:
Kurset gjennomgår de viktigste deler av normene NEK420A:2016 Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og NEK420B:2017 Klassifisering av eksplosjonsfarlige områder. For dette kurset finnes det også et kurskompendium med praktiske eksempler og en hensiktsmessig Ex-guide. Kurset bygger på praksis fra arbeidet i NFEAs utvalg om Elektriske Anlegg i Ex-områder og industrielle erfaringer fra NFEAs nasjonale Ex-konferanser. Dokumentene kan benyttes som gode oppslagsverk

 

FSE basert på NEK EN 50110-1. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (fse)

Målgruppe:
Kurset er egnet for alle fagpersoner som elektrikere, automatikere, ingeniører og anleggsledere som arbeider med installasjon, vedlikehold og drift av elektriske anlegg i industrien.

Mål med kurset:
Myndighetene krever systematisk opplæring av fagpersoner som arbeider elektriske anlegg. Dette innebærer behov for regelmessig oppdatering av organisasjonen, rutinene og dokumentert kunnskap for faglært personell i bedriftene. Kurset dekker det årlige behovet for en slik oppdatering og NFEA leverer dokumentasjon til bedriften og personlige kursbevis til deltakerne.

Kursinnholdet:
Kurset kan leveres med hovedvekt på FSE Lavspenning eller FSE Høyspenning og gjennomgår praktisk bruk og NEK FSE Brukerguider for Lavspenning og/eller Høyspenning og er tilpasset arbeid i og drift av industrielle anlegg.

 

Nyheter

St. Olavs Orden til Steinar Sælid

08.09.21

Professor Steinar Sælid er utnevnt til ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Sælid, som ble utnevnt til æresmedlem i NFA i 1993, mottar utmerkelsen for sin innsats innen teknisk kybernetikk.

Les mer

EX-KOMP:2021

12.08.21

LAST NED: Retningslinje for opplæring av personell som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr, eller er i tilknytning med installasjoner i eksplosjonsfarlige omgivelser.

Les mer

Ingen risiko ved påmelding hos oss

26.08.20

Du risikerer ikke tapt deltakeravgift pga korona-situasjonen når du melder deg på våre arrangementer. Dersom arrangementet du har meldt deg på hos oss avlyses grunnet Covid-19, vil ikke deltakeravgiften for den enkelte belastes.

Les mer

NFEA er blitt medlem i IFR

20.08.20

NFEA er etter søknad tatt opp som Industry Association-medlem i den internasjonale robotforeningen International Federation of Robotics, IFR. NFEA blir med det Norges eneste bransjeforeningsmedlem i IFR.

Les mer

Norge trenger økt kompetanse innen robot- og maskinsikkerhet

05.08.20

– Når robotene kommer inn i nye områder, mener jeg at det vil være fundamentalt viktig at vi har en intuitiv formening om hva som er mekanisk farlig eller trygt, sett fra et praktisk «håndverktøyperspektiv», sier James Fox, lærer i Automatisering og Robotikk ved Kuben Videregående skole.

Les mer