NFEA tilbyr bedriftsinterne kurs

NFEA tilbyr kompetansegivende, bedriftsinterne kurs til våre medlemsbedrifter innenfor en rekke viktige områder.

Send oss gjerne en forespørsel på nfea@nfea.no eller ring oss på telefon 90 90 92 94 – så setter vi opp et tilbud til deres bedrift.


Våre bedriftsinterne kurs:

 

SIL-kurs – (Del 1 og Del 2) Safety Integrity Level 

Retningslinjer for bruk av sikkerhetsstandarden

SIL GL del 1 er et generelt innledningskurs med varighet på 2 dager. SIL GL del 2 er et fordypningskurs , med varighet på 3 dager, hvor man etter bestått eksamen får 3 studiepoeng fra NTNU.

Kursene er for personer som arbeider med drift, vedlikehold, modifikasjon og krav/spesifikasjon av sikkerhetskritiske systemer i olje/gass industrien og i landbasert industri. Kurset er rettet mot sikkerhetsstandardene IEC 61508 og IEC 61511 og dekker teknisk sikkerhet generelt.  Den ny-reviderte retningslinjen ”070 Guidelines for the Application of IEC 61508 and IEC 61511 in the petroleum activities on the continental shelf ” vil bli brukt i undervisningen.

Retningslinjen “Application of IEC 61508 and IEC 61511 in the Norwegian Petroleum Industry” som er ment som en hjelp for å tilpasse og forenkle anvendelsen av disse standardene, vil bli brukt i undervisningen. I IEC 61508/11 stilles det blant annet krav til kompetanse hos de som jobber med systemene i hele livsløpet. Kursserien til NFEA tar sikte på å bidra til å høyne denne kompetansen hos alle som arbeider med sikkerhetskritiske systemer.

På kursene vil det bli utstrakt bruk av gruppearbeid hvor en får prøve seg på relevante praktiske eksempler, både ved å sette SIL krav og å bestemme hvilke krav en må sette til den tekniske løsningen.

Målgruppen er ansatte hos leverandører, brukere, oljeselskaper, landbasert industri, myndigheter, engineering og konsulenter.

Kursholder: Tor Onshus


Kurs i Python

Vi tilbyr en kursserie i Python bestående av tre kurs. Hvert kurs er selvstendig og det er ikke krav om at man må ta alle tre kursene.

Lynkurs i Python

Med dette kurset får du en tidseffektiv innføring i Python.

Innhold:

 • Programmeringsmiljøet Spyder
 • Variabler og datatyper
 • Plotting av data
 • Programmering av funksjoner
 • Betinget programløp med if-else-programstruktur
 • Itererte programløp med for- og while-løkker
 • Lesing og skriving av fildata

Målgruppe:

 • Alle – fagpersonell, undervisere, m.fl – som ønsker å lære Python for beregninger. Du kan delta uten programmeringsbakgrunn.

Undervisningsopplegg:

 • Nettbasert (Teams).
 • Hands-on innføring i Python.

Varighet:

 • 1 dag kl 08:30-16:00 med korte pauser underveis og 30 minutters lunsjpause

Kursholder: Finn Aakre Haugen


Lynkurs i simulatorprogrammering med Python og OpenModelica

På dette kurset vil du lære å bruke Python til å programmere simulatorer for variable som væskenivå, temperatur, fart og posisjon i dynamiske systemer, samt for reguleringssystemer der regulatoren er en PID-regulator. Du vil lære å programmere simulatorene fra scratch, altså uten å bruke ferdigprogrammerte simuleringsfunksjoner. Dette gir en grunnleggende forståelse av hvordan simuleringsalgoritmer fungerer og en stor fleksibilitet i design av simulatoren.

Innhold:

 • Simulering av tidsutviklingen av dynamiske variable. Simuleringsalgoritmen er basert på den enkle Eulers metode for beregning av tidsutviklingen av variable beskrevet med differensiallikninger
 • Simulering av dødtid (også kalt transportforsinkelse eller tidsforsinkelse)
 • Simulering av PID-regulatoren
 • Simulering av tilfeldig målestøy
 • Simulering av målefilter (tidskonstant-filter)
 • Simulering av komplett reguleringssløyfe

Målgruppe:

 • Alle – fagpersonell, undervisere, m.fl. – som ønsker å lære å bruke Python og/eller OpenModelica for simulering av dynamiske systemer, inkl. PID-reguleringssystemer. Deltakerne må ha forkunnskaper tilsvarende NFEAs Lynkurs i Python. Deltakerne må også ha grunnleggende kunnskaper om differensiallikninger (men kurset dreier seg ikke om matematisk teori om differensiallikninger).

Undervisningsopplegg:

 • Nettbasert (Teams)
 • Hands-on simulatorprogrammering i Python og OpenModelica
 • Kursmateriell
 • Powerpoint-fil ved kursstart

Varighet:

 • 1 dag kl 08:30-16:00 med korte pauser underveis og 30 minutters lunsjpause

Kursholder: Finn Aakre Haugen


Lynkurs i optimering og modelltilpassing med Python

I dette kurset vil du lære å løse optimeringsproblemer med både egenutviklet kode og med innebygde funksjoner i Python, med spesiell fokus på å tilpasse (optimere) matematiske modeller ut fra til eksperimentelle eller observerte data.

Innhold:

 • Optimering med egentuviklet kode for optimering med grid-metoden, også kalt brute force-metoden
 • Optimering med funksjonen brute, som fins i Pythons Scipy-pakke. Brute utfører brute force-optimering, men med mulighet til nøyaktig slutt-optimering med en innebygd iterativ optimeringsalgoritme.
 • Eksempler på optimeringsproblemer
 • Anvendelse av optimering til å tilpasse matematiske modeller til eksperimentelle data (observasjoner)

Målgruppe:

 • Alle – fagpersonell, undervisere, m.fl. – som ønsker å lære å bruke Python for optimering og modelltilpassing. Deltakerne må ha forkunnskaper tilsvarende NFEAs Lynkurs i Python.

Undervisningsopplegg:

 • Nettbasert (Teams).
 • Hands-on innføring i Python.

Varighet:

 • 1 dag kl 08:30-16:00 med korte pauser underveis og 30 minutters lunsjpause

Kursholder: Finn Aakre Haugen


SCD – Moderne Dokumentasjonsstandard for Automatiseringsanlegg og praktisk dokumentasjon av prosesstyringssystemer

Målgruppe:

 • Fagpersoner i industri- og oljeselskaper, leverandører og konsulenter. Disse kan være ingeniører og fagledere innenfor instrumentering, prosesskontroll, elektro eller mekaniske disipliner. Kurset er godt egnet for kontrollromsoperatører. Kurset er også viktig for fagpersoner som skal utarbeide og vedlikeholde dokumentasjon slik som ingeniører eller teknisk tegnere hos leverandører, i engineering-selskaper eller i driftsorganisasjonene.

Mål med kurset:

 • Behovene for et slikt kurs skyldes den økte bruken SCD-metodikken i dokumentasjonsarbeidet. Stadig flere anlegg i industrien bruker SCD i sin dokumentasjon og implementering av styringslogikk SAS (sikkerhets- og automatiseringssystemer). Mange moderniseringsprosjekter i industrien har valgt å bruke SCD og dette har medført et stort behov for oppdatering. Oljeselskaper stiller krav til kunnskap om SCD i sine prosjekter og dette kurset skal bidra til å dokumentere denne kunnskapen.

Kursinnholdet:

 • Det er NORSOK-standarden I-005 som danner grunnlaget for kurset. Hos www.standard.no finner man også standarden NEK IEC PAS 63131:2017 System Control Diagram. Det sentrale innholdet i denne blir gjennomgått i kurset. Hensikten med IEC PAS (Public Available Spesifications) er å stimulere til å ta i bruk akseptert industriell praksis på viktige områder. Kurset er utarbeidet av representanter for Equinor, Aker Solutions og andre store industriselskaper og er godt tilpasset industrielle forhold på land eller offshore. SCD-designmetodikken er utviklet i det norske offshoremiljøet for å sikre en uniform implementering og dokumentasjon av styringslogikk. Gjennom gruppearbeid med konkrete oppgaver vil kursdeltakerne få arbeide med relevante praktiske eksempler fra industrien.

Reguleringsteknikk – PID og MPC

Mål:

 • Deltakerne skal få solide, anvendbare kunnskaper om PID-regulering og en introduksjon til modell-prediktiv regulering (MPC).

Målgruppe:

 • Personell som arbeider med automatisering innen ulike typer industri – prosess, bygg, VA, mekanisk, o.a. Kurset kan legges opp som begynnerkurs eller som kurs for oppfriskning og faglig påfyll for personell med erfaring innen reguleringsteknikk.

Innhold:

 • Kursinnholdet kan tilpasses den enkelte bedrift, men i utgangspunktet omfatter kurset følgende: Prinsippet for tilbakekoplet regulering. Prosessdynamikk. PID-algoritmen med praktiske tilpasninger. Optimalisering av PID-innstilingen med eksperimentelle metoder og med (enkle) modeller. Kaskaderegulering. Foroverkopling. Stabilitetsproblemer – årsaker og botemidler. MPC – et alternativ eller supplement til konvensjonell regulering.

Kursopplegg:

 • Korte forelesninger med Powerpoint. Deltakerne kjører interaktive sanntids simuleringer på sine egne PC’er (Windows). Kursopplegget er utviklet over mange år.

Kursholder: Finn Aakre Haugen, TechTeach


NEK400:2018 – Elektriske lavspenningsinstallasjoner

Målgruppe:

 • Kurset er egnet for ingeniører, anleggsledere, konstruktører og rådgivere som arbeider med prosjektering, leveranse av anlegg og systemer eller drift av elektriske anlegg i industrien.

Målet med kurset:

 • Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg viser til NEK400:2018 som en egnet metode til oppfyllelse av myndighetskravene. Derfor er myndighetene representert ved DSB sentrale deltakere i utarbeidelsen av normserien. NEK400:2018 er nettopp lansert i ny utgave og målet med kurset er å få god informasjon om endringene i oppbyggingen av normen og få godt innblikk i de nye delene.

Kursinnholdet:

 • Oppbygging av NEK 400:2018 og forholdet til Forskrift om Elektriske Lavspenningsanlegg (FEL)
 • Gjennomgang og tolkning av sentrale deler i NEK 400:2018
  – Fokus på endringer
  – Nye delnormer i NEK 400:2018
  – Reviderte delnormer i NEK 400:2018
 • Noe om forholdet til Maskindirektivet – forskrift om maskiner, virkeområde og grensesnitt

NEK410 – Elektriske installasjoner om bord i skip og fartøyer

Målgruppe:

 • Kurset er egnet for ingeniører, anleggsledere, konstruktører og rådgivere som arbeider med prosjektering, leveranse av anlegg og systemer eller drift av elektriske anlegg ombord i fartøyer

Mål med kurset:

 • Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha tilegnet seg en god overordnet forståelse av krav som er beskrevet i FME, og ha en god forståelse av de metoder som er beskrevet i NEK 410 for å oppfylle forskriften sine krav (FME). Dette kurset vil også gi god kunnskap om de krav og utfordringer som i dag ligger til grunn for å oppnå et forsvarlig jordingssystem og EMC for elektriske installasjoner.

Kursinnholdet:

 • NEK 410, oppbygging
 • NEK 410-1:2008 Design, utstyr, installasjon, verifikasjon og test
 • NEK 410-2:2010: Valg og installasjon
 • NEK 410-2:2010: IEC 60533

NEK420 – Elektriske installasjoner i Ex-områder

Målgruppe:

 • ATEX-direktivet stiller krav til personell som arbeider med prosjektering, drift, vedlikehold og salg av utstyr for anvendelse innenfor Ex-områder. Målgruppen for kurset er fagpersoner som arbeider på offshoreinstallasjoner, på terminaler, i skip, i deponier og industrianlegg med Ex-områder. Kurset egner seg også for HMS-personell som kommer i befatning med slike anlegg.

Mål med kurset:

 • Etter avsluttet kurs skal deltakeren ha god oversikt over:
  – Krav til prosjektering, drift og vedlikehold av elektriske og tilhørende mekanisk utstyr
  – Sertifiserte beskyttelsesmetoder for elektrisk og mekanisk utstyr
  – Utforming av anlegg for instrumentering i Ex-områder
  – Arbeidsrutiner og ansvarsforhold ved daglig drift av anleggene

Kursinnholdet:

 • Kurset gjennomgår de viktigste deler av normene NEK420A:2016 Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og NEK420B:2017 Klassifisering av eksplosjonsfarlige områder. For dette kurset finnes det også et kurskompendium med praktiske eksempler og en hensiktsmessig Ex-guide. Kurset bygger på praksis fra arbeidet i NFEAs utvalg om Elektriske Anlegg i Ex-områder og industrielle erfaringer fra NFEAs nasjonale Ex-konferanser. Dokumentene kan benyttes som gode oppslagsverk.

Nyheter

Prisøkning fra 15. august

25.06.24

NFEA er lidenskapelig opptatt av å tilby de beste kompetansegivende kursene og konferansene innen digitalisering. For fortsatt å kunne tilby deg det aller beste produktet ser vi oss nødt til å øke våre priser fra 15. august 2024. Hovedårsaken er at vi opplever kraftig kostnadsøkning på hotellene der vi arrangerer våre aktiviteter.

Les mer

Vellykket student-tur til Portugal

31.05.24

Studentene ved Industriell kjemi og bioteknologi ved NTNU i Trondheim har vært på ekskursjon til Portugal. De hadde fått 50.000 kroner i stipend fra NFEA for å gjennomføre studieturen. Nå er studentene hjemme igjen etter et vellykket opphold i Portugal, og her er deres reisebrev.

Les mer

Eliaden 2024 vel gjennomført

Over 20.000 besøkende ble fasit for jubileumsutgaven av Eliaden. Messa som samler bransjene innen elektro, energi og industri feiret i år sitt 40 års jubileum. NFEA deltok med stand og seminar.

Les mer

NFEA med seminar under R-24

26.03.24

NFEA arrangerte seminar under teknologimessen R-24 i Odense i Danmark. Vi møtte også mange spennende bedrifter i løpet av vårt tre dagers opphold i H.C. Andersens fødeby. R-24 ble arrangert i Odense Congress Center 13. – 15. mars.

Les mer

Alt klart for Eliaden 2024

11.04.24

I år feirer Eliaden 40 år og på jubileumsutgaven blir det en fullstappet messe og et godt faglig program. Hver dag under Eliaden 2024 blir det seminar på Åpen Scene i Automatiseringshallen. Eliaden er en av Norges største fagmesser og arrangeres 28. - 30. mai 2024 på NOVA Spektrum

Les mer