Site icon NFEA

Ny Ex-veileder om portabelt kommunikasjonsutstyr

Bærbart kommunikasjonsutstyr i eksplosjonsfarlige områder blir mer og mer brukt. Slikt utstyr omfatter bærbare enheter som kan sende og motta signaler for lyd, tekst og bilder samt lagring av disse. En fellesnevner er at utstyret er drevet med batterier.

Petroleumstilsynets regelverk gir den ansvarlige plikt til å sikre at bruken av utstyr i eksplosjonsfarlige områder er i samsvar med gjeldende forskrifter.

Utviklingen av slikt utstyr skjer ofte hyppigere enn hva bransjestandarder og regelverk blir tilrettelagt for. Som følge av dette kan det bli et etterslep i gjeldende standarder for blant annet ny teknologi og bruksområder. Initiativtagerne av dette arbeidet – som er brukere av slikt utstyr – ønsker å få utarbeidet en veiledning for hvordan industrien kan forholde seg til dette. Dette gjelder alt fra anskaffelse, opplæring, og vedlikehold for utstyr tiltenkt brukt i eksplosjonsfarlige områder. Den forventede levetiden på denne type utstyr er kort i forhold til annet tradisjonelt Ex utstyr.

På bakgrunn av at bærbart elektronisk kommunikasjonsutstyr finnes i store mengder, og brukes av alle faggrupper, oppleves det som lite hensiktsmessig å opprettholde en tradisjonell regelmessig Ex inspeksjon av kvalifisert person. Inspeksjonspunktene som er relevant for denne type utstyr er begrenset. Av den grunn vil det være fordelaktig å la brukerne i alle fag foreta en kontinuerlig inspeksjon på utstyret som brukes. Mange brukere vil ha et utgangspunkt som ukvalifisert, men vil etter anbefalingen i denne veiledningen få et kompetanseløft til å ivareta aktuelle krav.

Målsetting

Målsettingen med veiledningen er å oppnå en felles anbefaling på tvers av operatørskap, for hvordan utstyr bør behandles gjennom hele prosessen fra anskaffelse til EOL (End of Life). Prosessen vil gjelde alt fra utvelgelse, anskaffelse, opplæring til bruk, ettersyn, vedlikehold og erfaringslæring.

Overordnet målsetning med veiledningen er å sikre at utstyr velges ut etter tiltenkt bruk og krav. Utstyret skal til enhver tid opprettholde sin integritet og brukes på en sikker måte slik at krav til tennkildekontroll er ivaretatt.

Veiledningen skal være til hjelp for å oppfylle kravene i Petroleumstilsynets HMS-regelverk. Se Vedlegg 1.

Betingelsene til utstyret som er beskrevet i samsvarserklæring og bruksanvisning skal etterleves for å oppfylle krav i FUSEX. Dette er basert på at prosessene som er angitt i dette dokumentet er ivaretatt av selskapets styrings- og oppfølgingssystemer.

Et grunnleggende punkt i veiledningen er at den spesifiserte utstyrsrelaterte opplæringen må innbefatte spesifikk Ex forståelse og -kompetanse. Elementene som kan påvirke opplæringsbehovet er nye produkter eller endrede forutsetninger for bruk. Opplæringen gjennomføres og repeteres ved behov.

 Gratis å laste ned

Veiledningen er utviklet i samarbeid mellom ConocoPhillips, Aker BP og Vår Energi. Styringsgruppen fra initiativtagerne består av Kjetil Birkedal fra ConocoPhillips, Ola Skjærpe Gausland fra Aker BP og Lars Magne Lund fra Vår Energi.

Arbeidsgruppen som har utarbeidet systematikken og konseptet helt eller delvis er:

Konsept utarbeidelse og arkitektur Ingulf Egeland Ex-tech Group AS
Redigering og struktur Ole Theodor Bertelsen Ex-tech Group AS
Verifikasjon vedlikehold og inspeksjon Bjørn R. Spongsveen DNV product assurance
Verifikasjon vedlikehold og inspeksjon Gunnar Nielsen DNV product assurance
Verifikasjon vedlikehold og inspeksjon Xavier Lefebvre ATEX consultant

Veiledningen er nå gjort tilgengelig på NFEAs hjemmeside.

KLIKK HER FOR Å LASTE NED VEILEDEREN

Exit mobile version