Vedtekter

VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR ELEKTRO OG AUTOMATISERING (NFEA). Vedtatt på stiftelsesmøte 14. februar 2018. Sist endret på årsmøtet 14. februar 2024.

§ 1 Navn
Foreningens navn er Norsk Forening for Elektro og Automatisering (NFEA).

§ 2 Formål
Foreningen skal være et forum for elektro- og automatiseringsfagene.

Foreningens formål er å:

  • være en møteplass som samler fagmiljøene og styrker samarbeidet innenfor elektro og automatisering
  • heve kompetansen innen fagfeltene og styrke fagenes innflytelse og anerkjennelse
  • styrke det norske elektro- og automatiseringsmiljøets internasjonale kontakt og innflytelse

§ 3 Organisasjon
Foreningen har en egen administrasjon som ledes av daglig leder. Daglig leder rapporterer til styret. Den høyeste myndighet er årsmøtet.

§ 4 Styrets sammensetning
Foreningens styre skal bestå av inntil 9 medlemmer, hvorav én leder. Leder og styret skal velges på årsmøtet. Leder velges for 1 år og styremedlemmer velges for 2 år. Blant styrets medlemmer velger styret nestleder. Styret er beslutningsdyktig når styreleder eller nestleder og minst 50% av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt.

Det skal være minst 3 representanter fra hvert av fagmiljøene elektro og automatisering. Styrets sammensetning for øvrig bør avspeile at foreningen omfatter flere fagmiljøer, akademia, leverandører og sluttbrukere. Styret fastsetter foreningens budsjett.

§ 5 Medlemskap
Medlemmer kan være:

  • Bedrifter og institusjoner som er knyttet til fagene enten som leverandør eller sluttbruker, eller på annen måte er interessert i fagområdene.
  • Personer som i sitt daglige virke eller på annen måte er interessert i fagområdene.
  • Studenter ved universiteter, høgskoler og tekniske fagskoler og pensjonister kan etter søknad bli medlemmer med redusert kontingent.

Medlemmer som ønsker å tre ut av foreningen, må sende skriftlig melding til NFEA innen årets utgang og senest den 31.12.

Søknad om medlemskap behandles av administrasjonen. Årsmøtet fastsetter årlig medlemsavgifter.

Æremedlem:

Personer som har gjort en lang og fortjenestefull innsats for foreningen og/eller elektro- og automatiseringsfagene kan utnevnes til æresmedlemmer.

  • Forslag til kandidater kan fremmes til styret av styremedlemmer eller medlemmer i NFEA senest 1 januar.
  • Utvelgelse skal skje i samsvar med Statutter for NFEA’s Ærespris. Styret er besluttende instans og bekjentgjørelse skjer på årsmøtet.

§ 6 Stemmerett
Hvert personlig medlem har en (1) stemme. Bedrifter og institusjoner utøver sin stemmerett ved en representant med to (2) stemmer.

Medlemmer kan kun avgi stemme ved personlig fremmøte.

§ 7 Årsmøtet
Årsmøtet holdes innen 1. april. Årsmøtet treffer avgjørelser i saker som er nevnt i innkallelsen. Innkalling skjer skriftlig med minst 14 dagers varsel.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 1. februar.

På årsmøtet skal behandles:

1.     Velge to medlemmer til å signere protokollen

2.     Årsberetning

3.     Årsregnskap og revisors beretning

4.     Fastsettelse av medlemskontingenter

5.     Orientering om budsjettet

6.     Strategi

7.     Valg av leder, styremedlemmer, revisor og valgkomité

8.     Andre saker nevnt i innkallingen

Ekstraordinært årsmøte skal innkalles dersom ¼ av medlemmene skriftlig forlanger det, eller dersom styret beslutter det.

Innkalling med saksliste skal være sendt fra administrasjonen senest 14 dager i forveien.

§ 8 Lover og regler
NFEA vil overholde gjeldende lovgivning, herunder men ikke begrenset til konkurranserettslige lover og regler.

§ 9 Vedtektsendringer
Forslag om endring av vedtektene skal innen 1. januar sendes skriftlig til styret, som kunngjør forslagene for medlemmene og sørger for at dette behandles på første årsmøte. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av avgitte stemmer.

§ 10 Foreningens oppløsning
Oppløsning av foreningen behandles etter regler for Vedtektsendringer, men med skriftlig avstemming.

Dersom det er alminnelig flertall for oppløsning av foreningen, sendes forslaget sammen med referat fra behandlingen til skriftlig uravstemning blant foreningens medlemmer med frist en måned til å avgi stemme. Et vedtak om oppløsning krever at minst ¾-deler av innkomne stemmer fra foreningens medlemmer stemmer for oppløsningen.

En beslutning om oppløsning må, for å være gyldig, gjentas på det neste ordinære årsmøtet. Forslag om oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte.

Dersom foreningen besluttes oppløst, skal dens midler avsettes til et fond som skal benyttes til stipender eller annen støtte til aktivitet som faller innenfor rammen av foreningens virksomhet. Vedtektene for et slikt fond må være godkjent av det departement som bestyrelsen av offentlige legater hører inn under. Vedtektene skal behandles samtidig med og uatskillelig fra forslag om oppløsning av foreningen.

Arrangement

Eliaden 2024

Lillestrøm
28.05.24

Hver dag under Eliaden 2024 blir det seminar på Åpen Scene i Automatiseringshallen. Eliaden er en av Norges største fagmesser og arrangeres 28. - 30. mai 2024 på NOVA Spektrum

Les mer og meld deg på