Rapport fra årsmøtet 2022

NFEAs årsmøte for 2021 ble holdt digitalt via Teams 9. februar 2022. Til tross for nok et krevende år på grunn av corona-situasjonen - med staben delvis permittert deler av året og kun få fysiske arrangementer - gikk NFEA med overskudd i 2021.

Årsmøtet ble åpnet av styreleder Tom Storgaard, som ønsket delegatene velkommen med gjennomgang av agendaen. – Nok et år med pandemi ligger bak oss. Dette har vært en stor bremsekloss for NFEAs aktivitetetr, men vi håper at vi i 2022 kan drive på mer normal måte, sa Storgaard. Deretter overtok NFEAs direktør Karin Sundsvik. Hun gikk gjennom årsberetningen, og tok for seg de aktivitetene NFEA har hatt i 2021. Årsberetningen, regnskapet og budsjettet for 2022 ble godkjent av årsmøtet.

Et utfordrende år
2021 – i likhet med 2020 – har vært et meget spesielt år for NFEA. Covid 19-situasjonen har sparket ben under den aktiviteten som har vært bærende i alle år – nemlig å samle fagpersoner på felles arenaer for kompetanseheving og erfaringsutveksling. Vi har i praksis blitt hindret i å utføre
jobben vår, og dermed mistet det meste av inntektsgrunnlaget vårt.

I tillegg til dette har vi falt utenfor alle kompensasjonsordninger som regjeringen har iverksatt, siden alle ordninger har hatt som kriterium at bedriftene som skal få støtte må være skattepliktig til Norge. Vi har derfor ikke hatt noe annet valg enn å permittere staben i administrasjonen fra nyttår til 1. juli 2021. Dette har medført at arbeid utover arrangementer i mindre grad har vært mulig å gjennomføre innenfor arbeidsprosenten. Fra juli har alle de ansatte vært tilbake i 100 % stilling, og vi har fått gjennomført det meste av planlagt aktivitet høsten 2021. Vi har imidlertid vært nødt til å utsette to konferanser på tampen av året fordi bedriftene vi skulle besøke har stengt for besøkende.

Vi fikk gjennomført 7 konferanser og 4 kurs, pluss 4 bedriftsinterne kurs – uten at vi ble belastet med smittespredning. Alle kursene vi arrangerte i 2021, ble arrangert digitalt. Dette fungerte for så vidt greit, men ønsket om å kunne møtes blir større og større, så vi håper at vi kan gå over til fysiske arrangementer i 2022.

I 2021 har regionaktiviteten vært ikke-eksisterende på grunn av pandemien. Forhåpentligvis kan vi puste litt liv i aktivitetene i regionene i 2022.

Medlemsfall
NFEA har erfart at medlemsmassen har krympet noe de siste to årene. Medlemstallene er i 2021 306 bedrifter (323 i 2020) og 18 undervisningssteder/forskningsinstitusjoner (20 i 2020).

I tillegg har foreningen mistet et antall personlige medlemmer. NFEA har nå 50 personlige medlemmer mot 68 i fjor.

Antallet æresmedlemmer er 20, og antall studentmedlemmer er 150 (mot 230 i fjor). Det må dog sies at vi ikke har vært engasjert i noe aktivitet mot studenter i løpet av pandemien, og vi har heller ikke markedsført oss for, eller delt ut noen stipend eller priser til studenter i perioden. Vi regner med at dette er hovedårsaken til nedgangen i studentmedlemmer.

Økonomi
Til tross for lavt aktivitetsnivå og dermed svært redusert omsetning samt ingen økonomisk støtte, klarte NFEA å gå med overskudd i 2021. Overskuddet ble på nær 1 million kroner. Det positive resultatet skyldes hovedsakelig at vi har redusert kostnadene så mye som overhodet mulig etter at Norge ble nedstengt medio mars 2020.

Medlemskontingenten for 2022 holdes uendret, med ett unntak: Kontingenten økes for de største bedriftene. For bedrifter med mellom 101 og 500 ansatte er økningen på kr 5.000 i året, mens for bedrifter med flere enn 500 ansatte er økningen på kr 10.000 i året.

Av andre inntekstsøkende aktiviteter nevnes at deltakeravgiften på arrangementer økes for ikke-medlemmer.

For å unngå tap i 2022 vil permittering vurderes dersom myndighetene opprettholder inngripende tiltak. I tillegg vil investeringer holdes på et minimum og avtaler som inngås må ha kostnadsfrie avbestillingsmuligheter.

I budsjettet for 2022 legges det opp til et positivt årsresultat på 500.000 kroner.

Valg av styre
Fem personer i styret var på valg i år. Fire av disse tar gjenvalg. Det blir derfor kun én endringer i styret. NFEAs styre 2022:

Tom Kjærsgaard fra Kongsberg Maritime forlater styret og erstattes av Mariann Merz fra SINTEF. Vi takker Kjærsgaard for innsatsen i styret.
Takk også til Embla Flatlandsmo som går av som studentrepresentant. NTNU-student Erlend Skinnemoen overtar plassen.

NFEAs styre for 2022 blir dermed som følger:

Leder: Tom Storgård, Siemens Energy AS
Nestleder: Snorre Larsen, Equinor ASA
Styremedlemmer:
Anders Bryhni, Kongsberg Digital AS
Vibeke Skjetne, ABB Norge AS
Henning Grorud, Phoenix Contact AS
Håkon Wærstad, Yara Norge AS
Christian Holden, NTNU
Mariann Merz, SINTEF Digital
Erlend Skinnemoen (studentrep. NTNU) 

Nyheter

Ny plattform for brukerforumet lansert

22.06.23

NFEAs brukerforum for OPC UA har nå fått en helt ny arena. Portalen er åpen for alle som jobber med eller har interesse for eller nytte av OPC UA. Plattformen som brukes er Discord og det er selvsagt helt gratis å delta i brukerforumet.

Les mer

EX-KOMP:2021 – NY REVISJON

12.01.23

LAST NED: Retningslinje for opplæring av personell som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr, eller er i tilknytning med installasjoner i eksplosjonsfarlige omgivelser. NY REVISJON UTE NÅ!

Les mer

Rapport fra årsmøtet

21.02.23

NFEAs årsmøte for 2022 ble holdt på Felix konferansesenter 21. februar 2023. Til tross for nok et utfordrende år med etterslep fra corona-årene - med usikkerhet knyttet til deltakelse på kurs og konferanser - gikk NFEA med overskudd i 2022.

Les mer