Retningslinjer for etisk handel

Her finner du NFEAs etiske retningslinjer for etisk handel (Code of Conduct)

Innledning

Norsk Forening for Elektro og Automatisering (heretter NFEA) jobber for å fremme gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder. Dette ønsker vi å gjøre i nært samarbeid med våre leverandører og samarbeidspartnere. For å tydeliggjøre hva vi forventer av våre leverandører, har NFEA utarbeidet retningslinjer for etisk handel. Retningslinjene dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø.

 

Prinsipper

Våre leverandører skal levere varer og tjenester til NFEA som er produsert i overensstemmelse med retningslinjene. Leverandørene skal også videreformidle og følge opp retningslinjene hos sine underleverandører.

På oppfordring fra NFEA må leverandøren kunne dokumentere at retningslinjene etterleves. Det kan gjøres ved egenerklæring.  Dersom NFEA ønsker å kartlegge underleverandør, plikter leverandøren å oppgi navn og kontaktopplysninger på denne.

Ved brudd på de etiske retningslinjene vil NFEA i samarbeid med leverandør lage en plan for utbedring av manglene. Utbedring skal skje innen rimelig tid. Heving av kontrakt vil kun forekomme dersom leverandør, etter gjentagende henvendelser, ikke viser vilje til å rette opp i forholdene.

Sosiale og miljømessige standarder vil bli tillagt vekt ved valg av nye leverandører.

 

Krav til egen virksomhet

NFEA vil kontinuerlig jobbe for å forbedre egen policy og praksis som kan bidra til at leverandørene etterfølger våre retningslinjer for etisk handel.

NFEA, inkludert alle ansatte, skal aldri tilby eller motta ulovlige eller urettmessige pengegaver eller andre godtgjørelser for å oppnå forretningsmessige eller private fordeler for egen del eller fordeler for kunder, agenter eller leverandører.

NFEA og NFEA’s leverandører skal unngå handelspartnere som har aktiviteter i land som er pålagt handelsboikott av FN og/eller norske myndigheter.

 

Krav til forhold i leverandørkjeden

1. Tvangsarbeid/slavearbeid (ILO konvensjon nr. 29 og 105)
1.1.        Det skal ikke forekomme noen form for tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid.
1.2.        Arbeidere skal ikke måtte levere depositum eller identitetspapirer til arbeidsgiver og skal fritt kunne avslutte arbeidsforholdet med rimelig oppsigelsestid.

2. Fagorganisering og kollektive forhandlinger (ILO konvensjon nr. 87, 98, 135 og 154)
2.1.        Arbeidere skal uten unntak ha rett til å slutte seg til eller etablere fagforeninger etter eget ønske, og til å forhandle kollektivt. Arbeidsgiver skal ikke blande seg inn i, hindre eller motarbeide fagorganisering eller kollektive forhandlinger.
2.2.        Fagforeningsrepresentanter skal ikke diskrimineres eller hindres i å utføre sitt fagforeningsarbeid.
2.3.        Dersom retten til fri organisering og/eller kollektive forhandlinger er begrenset ved lov, skal arbeidsgiveren legge til rette for, og ikke hindre alternative mekanismer for fri og uavhengig organisering og forhandling.

3. Barnearbeid (FNs konvensjon om barnets rettigheter, ILO konvensjon nr. 138, 182 og 79, ILO anbefaling nr. 146)
3.1.        Minstealder for arbeidere skal ikke være mindre enn 15 år og i tråd med
i) nasjonal minstealder for ansettelse, eller;
ii) minstealder for obligatorisk skolegang, med høyeste alder som gjeldende. Dersom lokal minstealder er satt til 14 år i tråd med unntaket i ILO konvensjon 138, kan dette aksepteres.
3.2.        Nyrekruttering av barnearbeidere i strid med ovennevnte minstealder skal ikke finne sted.
3.3.        Barn under 18 år skal ikke utføre arbeid som er til skade for deres helse, sikkerhet eller moral, inkludert nattarbeid.

4. Diskriminering (ILO konvensjon nr. 100 og 111 og FNs Kvinnediskrimineringskonvensjon)
4.1.        Det skal ikke forekomme diskriminering når det gjelder ansettelse, avlønning, opplæring, forfremmelse, oppsigelse eller pensjonering basert på etnisk tilhørighet, religion, alder, uførhet, kjønn, sivil status, seksuell legning, fagforeningsarbeid eller politisk tilhørighet.
4.2.        Det skal etableres vern mot seksuelt påtrengende, truende, fornærmende eller utnyttende adferd og mot diskriminering eller oppsigelse på usaklig grunnlag, f. eks ekteskap, graviditet, foreldrestand eller status som HIV-smittet.

5. Brutal behandling
5.1.        Fysisk mishandling eller avstraffelse, eller trussel om fysisk mishandling er forbudt. Det samme gjelder seksuelt eller annet misbruk og andre former for ydmykelser.

6. Helse, miljø og sikkerhet (ILO konvensjon nr. 155 og anbefaling nr. 164)
6.1.        Det skal arbeides for å sikre arbeidere et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Farlige kjemikalier og andre stoffer skal håndteres forsvarlig. Nødvendige tiltak skal iverksettes for å forhindre og minimere ulykker og helseskader som resultat av, eller relatert til, forhold på arbeidsplassen.
6.2.        Arbeidere skal ha jevnlig og dokumentert opplæring i helse og sikkerhet. Helse- og sikkerhetsopplæring skal gjentas for nyansatte og omplasserte arbeidere.
6.3.        Arbeidere skal ha tilgang til rene sanitærfasiliteter og rent drikkevann. Hvis relevant, skal arbeidsgiver også besørge tilgang til fasiliteter for trygg oppbevaring av mat.

7. Lønn (ILO konvensjon nr. 131)
7.1.        Lønn til arbeidere for en normal arbeidsuke skal minst være i tråd med nasjonale minstelønnsbestemmelser eller bransjestandard, den høyeste gjelder. Lønn skal alltid være tilstrekkelig til å dekke grunnleggende behov, inkludert noe sparing.
7.2.        Lønnsforhold og utbetaling av lønn skal være skriftlig avtalefestet før arbeidet påbegynnes. Avtalen skal være forståelig for arbeideren.
7.3.        Fratrekk i lønn som disiplinærreaksjon tillates ikke.

8. Arbeidstid (ILO konvensjon nr. 1 og 14)
8.1.        Arbeidstiden skal være i tråd med nasjonale lover eller bransjestandard, og ikke overstige arbeidstid i samsvar med gjeldende internasjonale konvensjoner. Normal arbeidstid per uke skal vanligvis ikke overstige 48 timer.
8.2.        Arbeidere skal ha minst én fridag per 7 dager.
8.3.        Overtid skal være begrenset og frivillig. Anbefalt maksimum overtid er 12 timer per uke, dvs. samlet arbeidstid på 60 timer per uke. Unntak fra dette kan aksepteres dersom det er regulert av en kollektiv avtale eller nasjonal lov.
8.4.        Arbeidere skal alltid ha overtidstillegg ved arbeidstidstid over normal arbeidstid (se punkt 8.1 over), minimum i tråd med gjeldende lover.

9. Regulære ansettelser
9.1.        Forpliktelser overfor arbeidere, i tråd med internasjonale konvensjoner, nasjonale lover og regler om regulære ansettelser skal ikke omgås gjennom bruk av korttidsengasjementer (som bruk av kontraktsarbeidere, løsarbeidere og dagarbeidere), underkontraktører eller andre arbeidsrelasjoner.
9.2.        Alle arbeidere har krav på arbeidskontrakt på et språk de forstår.
9.3.        Lærlingprogram skal være klart definert med hensyn til varighet og innhold.

10. Miljø
10.1.      Tiltak for å redusere negative effekter på helse og miljø i hele verdikjeden skal gjennomføres gjennom minimering av utslipp, fremme effektiv og bærekraftig ressursbruk, inkludert energi og vann og minimering av drivhusgassutslipp i produksjon og transport. Lokalmiljøet på produksjonsstedet skal ikke bli drevet rovdrift på eller skadet av forurensning.
10.2.      Nasjonal og internasjonal miljølovgivning og -reguleringer skal overholdes og relevante utslippstillatelser skal innhentes.

12. Korrupsjon
12.1.      Alle former for bestikkelser, er uakseptabelt, så som bruken av alternative kanaler for å sikre illegitime private eller arbeidsrelaterte fordeler til kunder, agenter, kontraktører, leverandører eller deres tilsatte samt offentlige tjenestemenn/-kvinner.

13. Ledelsessystem hos leverandører
Ledelsessystem er sentralt for implementering av etiske retningslinjer. NFEA understreker viktigheten av at leverandør har systemer som støtter implementeringen av disse. Forventningene er tydeliggjort ved at:

  • Leverandøren bør utpeke en ansvarlig, sentralt i organisasjonen, for implementering av de etiske retningslinjene i egen virksomhet
  • Leverandøren skal gjøre retningslinjene kjent i alle relevante deler av sin organisasjon
  • Leverandøren skal innhente samtykke fra NFEA før produksjon eller deler av produksjon settes ut til en underleverandør/kontraktør der dette ikke er avtalt på forhånd
  • Leverandøren skal kunne gjøre rede for hvor varer som er bestilt av NFEA blir produsert.

Nyheter

Alt klart for Eliaden 2024

11.04.24

I år feirer Eliaden 40 år og på jubileumsutgaven blir det en fullstappet messe og et godt faglig program. Hver dag under Eliaden 2024 blir det seminar på Åpen Scene i Automatiseringshallen. Eliaden er en av Norges største fagmesser og arrangeres 28. - 30. mai 2024 på NOVA Spektrum

Les mer

NFEA med seminar under R-24

26.03.24

NFEA arrangerte seminar under teknologimessen R-24 i Odense i Danmark. Vi møtte også mange spennende bedrifter i løpet av vårt tre dagers opphold i H.C. Andersens fødeby. R-24 ble arrangert i Odense Congress Center 13. – 15. mars.

Les mer

NFEA møtte Global Robot Cluster

25.03.24

NFEA er invitert til å delta på Daegu Global Robot Business Forum som arrangeres i Korea 23. – 26. oktober. Invitasjonen kom under et møte NFEA hadde med den koreanske ledelsen for Global Robot Cluster i Odense i Danmark i mars.

Les mer

Rapport fra årsmøtet for 2023

14.02.24

NFEAs årsmøte for 2023 ble holdt på Thon Conference i Oslo 14. februar. Fjoråret har vært et godt år for NFEA med en rekordomsetning på over 12 millioner, og et overskudd på rundt 200.000 kroner. NFEA fikk et nytt æresmedlem og det ble delt ut en rekke andre priser.

Les mer

Ekskursjon-støtte til NTNU-studenter

30.01.24

NFEA har i år valgt å gi økonomisk støtte i form av stipend til studentene ved studiet Industriell kjemi og bioteknologi på NTNU. De 50.000 kronene skal de bruke til å gjennomføre en ekskursjon til Portugal. Hele 80 studenter fra tredje klasse deltar på turen som er planlagt i mars 2024.

Les mer