Stipendordninger

NFEA deler ut stipend til studenter ved relevante universitet og høgskoler i Norge. Det kan søkes om inntil kr 10.000.

Pengene kan gå til innkjøp av relevant og nødvendig utstyr som faglitteratur, verktøy, etc. Stipend kan også benyttes til reisevirksomhet som er nødvendig for å få utført aktiviteten. Faglige ekskursjoner kan også være grunnlag for stipend.

Det kan søkes hele året, og innkomne søknader vurderes fortløpende.

Søknaden sendes skriftlig på e-post til nfea@nfea.no

 

Retningslinjer for tildeling av NFEAs stipender:

1. NFEAs stipender tildeles i henhold til retningslinjene for NFEAs sikringsfond og søknaden må som et minimum inneholde:

  • Søker(ne)s navn, adresse og evt. firma
  • Kortfattet beskrivelse av aktiviteten(e) det søkes for. I tillegg til faglig innhold må også nytteverdien for søkeren beskrives.
  • Eventuelle midler fra andre samarbeidspartnere som bedrifter eller institusjoner.

2. NFEA står fritt til å omtale aktivitetene som er støttet, i tidsskrifter og på arrangementer.

3. Resultat av stipendet må kunne gjøres kjent for NFEAs medlemmer. Dette kan gjøres på flere måter:

  • Gjennom artikler i de tidsskrifter NFEA har avtale med.
  • Gjennom foredrag på NFEA arrangementer.
  • Utarbeidelse av rapport(er) som blir gjort tilgjengelig for NFEAs medlemmer

4. Stipendet kan gå til innkjøp av nødvendig faglitteratur, verktøy eller utstyr, eventuelt reisevirksomhet som er nødvendig for å få utført aktiviteten. Faglige ekskursjoner kan også være grunnlag for stipend.

Arrangement