Stipendordninger

NFEA deler ut stipend til studenter ved relevante universitet og høgskoler i Norge. Enkeltpersoner kan søke om inntil kr 10.000. For grupper/ klasser gjelder andre beløp.

Pengene kan gå til innkjøp av relevant og nødvendig utstyr som faglitteratur, verktøy, etc. Stipend kan også benyttes til reisevirksomhet som er nødvendig for å få utført aktiviteten. Faglige ekskursjoner kan også være grunnlag for stipend.

Det kan søkes hele året, og innkomne søknader vurderes fortløpende.

Søknaden sendes skriftlig på e-post til nfea@nfea.no

 

Retningslinjer for tildeling av NFEAs stipender:

1. NFEAs stipender tildeles i henhold til retningslinjene for NFEAs sikringsfond og søknaden må som et minimum inneholde:

  • Søker(ne)s navn, adresse og evt. firma
  • Kortfattet beskrivelse av aktiviteten(e) det søkes for. I tillegg til faglig innhold må også nytteverdien for søkeren beskrives.
  • Eventuelle midler fra andre samarbeidspartnere som bedrifter eller institusjoner.

2. NFEA står fritt til å omtale aktivitetene som er støttet, i tidsskrifter og på arrangementer.

3. Resultat av stipendet må kunne gjøres kjent for NFEAs medlemmer. Dette kan gjøres på flere måter:

  • Gjennom artikler i de tidsskrifter NFEA har avtale med.
  • Gjennom foredrag på NFEA arrangementer.
  • Utarbeidelse av rapport(er) som blir gjort tilgjengelig for NFEAs medlemmer

4. Stipendet kan gå til innkjøp av nødvendig faglitteratur, verktøy eller utstyr, eventuelt reisevirksomhet som er nødvendig for å få utført aktiviteten. Faglige ekskursjoner kan også være grunnlag for stipend.

Arrangement

Robot- og Maskinsikkerhet 2024

Oslo
11.09.24

Kurs i Robot- og maskinsikkerhet er et kurs over to dager. Første dag består av en introduksjon til maskinsikkerhet og maskindirektivet. Andre dag går hovedsakelig på mer avanserte servo-, pneumatikk og robotsystemer

Les mer og meld deg på