Nedre Romerike Vann- og Avløpsselskap IKS

http://www.nrva.no/

Nedre Romerike vann- og avløpsselskap IKS (NRVA IKS) har ansvar for å levere henholdsvis drikkevann av høy kvalitet til eierkommunene, og ta imot avløp, rense og levere det tilbake til naturen.

Vann er samfunnets viktigste næringsmiddel og hygienefaktor, mens rensing av avløpsvann er samfunnets viktigste hygiene- og helsefaktor. Vannforsyning og rensing av avløpsvann er en forutsetning for moderne samfunnsutvikling, og må ligge i forkant av befolkningsutviklingen.

Vannforsyningen
NRVA IKS har som formål å produsere og levere drikkevann fram til nærmere definerte leveringspunkter i eierkommunene Lørenskog, Rælingen, Lillestrøm, Nittedal og Gjerdrum.
Selskapets ansvar omfatter alle anlegg som er nødvendige for å levere vann en gros, herunder også nødvannsanlegg.

Råvannet tas inn fra Glomma ved Sørumsand, renses i vannverket i Hauglifjell og pumpes til eierkommunene. NRVA IKS produserer ca. 17 millioner kubikkmeter ferdig behandlet drikkevann, og leverer i gjennomsnitt ca. 270 liter vann pr. innbygger pr. døgn.

Avløpshåndtering
NRVA IKS har som formål å rense avløpsvann fra eierkommunene Lørenskog, Rælingen, Lillestrøm og Nittedal før det slippes ut i Nitelva. Selskapet skal også sørge for betryggende behandling, mellomlagring og sluttdisponering av slam som produseres i renseanlegget. I tillegg har NRVA IKS et driftsansvar for kommunale hovedledninger og pumpestasjoner som er direkte knyttet opp til selskapets anlegg. Denne tilleggsvirksomheten reguleres gjennom egne avtaler.

Avløpsvannet tas imot fra eierkommunene, pumpes til renseanlegget på Strømmen, der slam blir skilt ut. Renset avløp slippes ut i Nitelva og renner ut i Øyeren. NRVA IKS renser ca. 20 millioner kubikk avløpsvann og produserer ca. 19.000 tonn med kalket slam.

KONTAKT OSS:

Sentralbord
+47 64 84 54 00

E-post
firmapost@nrva.no

Postadresse
Pb 26, NO-2011 Strømmen

Besøksadresse
Ruth Maiers gate 22, 1466 Strømmen